Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każdy, kto powierza nam swoje dane osobowe, czuł się bezpiecznie. Stosujemy środki techniczne, procedury oraz rozwiązania organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.kuryllo.pl, jest MK Consulting Marcin Kuryłło z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną pod adresem: Wilczak 12E lok. 43, 61-623 Poznań, NIP:7271482581.

3. Respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania poufności i zapewnienia bezpieczeństwa dla pozyskanych od Państwa danych osobowych.

4. Jako Administrator Danych Osobowych przetwarzamy Państwa dane przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, formularzy zgłoszeniowych i kontaktowych na stronie internetowej kuryllo.pl lub poprzez kontakt telefoniczny.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz uzyskanych zgód na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

6. Serwis internetowy kuryllo.pl korzysta z technologii Cookies w celu dostosowania jego funkcjonalności do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

7. W celu korzystania z Usług naszego Serwisu internetowegomają Państwo możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

8. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów – Pracodawców, Kandydatów oraz kontrahentów.

9. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy zgłaszać na następujący adres e-mail: marcin@kuryllo.pl lub w formie pisemnej na adres administratora. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia oraz przedstawić swoje żądania wraz z podstawą prawną tych żądań.